Ying Charoen Paint Industry Co.,Ltd.
www.dincothailand.com

เทคนิคการทาสีจริงหรือสีทับหน้า

เทคนิคการทาสีจริงหรือสีทับหน้า

ควรเลือกสีที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนจำนวนครั้งที่ทาขึ้นอยู่กับคุณภาพในการกลบมิดของสีพื้นผิว นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการทาสีจริงหรือสีทับหน้าที่ควรคำนึงถึงอีก เช่น

1. ก่อนทาสีควรมีการวางแผน ลำดับขั้นตอนในการทา ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง

2. ใช้เครื่องมือและชนิดของสีให้เหมาะสมกับงานและความต้องการ

3. อ่านข้อมูลรายละเอียดวิธีการใช้งานให้เข้าใจก่อนการทาสี

4. การทาสีภายในบ้าน ควรเปิดหน้าต่าง/ประตูเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น

5. ไม่ควร ทาสีในสภาพอากาศไม่ปกติ เนื่องจาก

- หากมีแดดจัด อากาศร้อน จะไม่สะดวกในการทำงาน

- ในวันที่ลมแรง ควรหลีกเลี่ยงการทาสี เนื่องจากอาจมีฝุ่นละออง หรือแมลงต่าง ๆ ปลิวมาเกาะผิวสีที่ทาไว้

- ควรหลีกเลี่ยงการทาสีหลังฝนตก เพราะอากาศชื้น จะทำให้คุณภาพการยึดเกาะของสีกับพื้นผิวต่ำลง

6. ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น ผงที่หลุดล่อน คราบไขมัน และสิ่งสกปรกอื่น ๆ ก่อนทาสี

7. ซ่อมแซมผนังที่หลุดล่อนเสียก่อนทาสีทับ

8. คนสีให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งก่อนทา และระหว่างทาสี

9. ถ้าใช้เฉดสีเดียวกันหลาย ๆ กระป๋องควรผสมสีรวมกันทุกกระป๋องให้เข้ากันก่อนนำไปใช้งาน

10. ไม่ควรรีบร้อนในการทาสี ควรทิ้งระยะให้สีสีแต่ละชั้นแห้งสนิทดีก่อนที่จะทาทับเที่ยวต่อไป

11. ล้างอุปกรณ์และเครื่องมือทันที หลังจากใช้งานด้วยตัวทำละลายที่ใช้ในการผสมสี