Ying Charoen Paint Industry Co.,Ltd.
www.dincothailand.com

การแก้ไขรอยคราบน้ำที่ติดแน่นเป็นดวง ๆ กับสีที่มีเฉดเข้ม

การแก้ไขรอยคราบน้ำที่ติดแน่นเป็นดวง ๆ กับสีที่มีเฉดเข้ม

รอยคราบน้ำที่ติดแน่นเป็นดวง ๆ ซึ่งส่วนมากจะเกิดกับสีที่มีเฉดเข้ม มีสาเหตุมาจาก

1. การขัดล้างทำความสะอาดผิวสีก่อนกำหนดที่เหมาะสม

2. พื้นผิวไม่แห้งสนิท

3. ฟิล์มสีหนาเกินไป

4. อัตราส่วนการผสมสีมีสารละลายมากเกินไป

การแก้ไข

ขัดด้วยยาขัดแดงและยาขัดขาว ในกรณีที่รุนแรงให้ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วพ่นสีซ่อมใหม่